Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.10.2017 - 10:29  //  aktualizácia: 09.10.2017 - 10:44  //  zobrazené: 151

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Službyt s.r.o., Hviezdoslavova 473, Senica

 

Dátum začatia konania:     6.10.2017       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 3 ks drevín,

Dotknuté územie :

Senica, Kalinčiakova pri bytovom dome 297,  parcela č. 1455/1  k.ú. Senica

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    10.10.2017 – 16.10.2017

 

 

 

 

V Senici 9.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!