Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.01.2018 - 13:06  //  aktualizácia: 09.01.2018 - 13:06  //  zobrazené: 82

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Rekreačné služby  mesta Senica, spol. s r.o., Tehelná 1152/53,  Senica

 

Dátum začatia konania:     8.1.2018         

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 15 ks drevín, 2 ks topoľ, 8 ks agát, 1 ks cypruštek, 1 ks tuja,  1 ks smrekovec, 2 ks jaseň

Dotknuté územie :

Rekreačná oblasť Kunovská priehrada,  parcela č. 727/1 a 727/14  k.ú. Kunov

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    10.1. – 16.1.2018

 

 

 

 

 

 

V Senici  9.1.2018

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!