Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.01.2018 - 13:27  //  aktualizácia: 10.01.2018 - 13:27  //  zobrazené: 89

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Marek Kopecký, L. Novomeského  1214/72,  Senica

 

Dátum začatia konania:     10.1.2018       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 5 ks drevín, 2 ks breza, 3 ks smrekovec

Dotknuté územie :

Kunov,  parcela č. 186/1  k.ú. Kunov, register E - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    11.1. – 17.1.2018

 

 

V Senici  10.1.2018

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!