Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 03.10.2017 - 12:12  //  aktualizácia: 09.10.2017 - 14:55  //  zobrazené: 5742

Kunovská priehrada sa začne napúšťať

Dvojročné obdobie, kedy bola Kunovská priehrada bez vody, sa čoskoro skončí.  Pôvodný termín opätovného zaplnenia  priehrady bude dodržaný. Voda do priehrady začne opäť tiecť 26. októbra. Na tento deň je naplánované slávnostné spustenie napúšťania. 

V zmysle platného manipulačného poriadku bolo potrebné vykonať revíziu objektov a technologických častí vodnej stavby pri úplnom vypustení nádrže v roku 2015. V 50-ročnej histórii vodnej nádrže bola vypustená po druhýkrát. V priebehu rokov 2015-2017 sa odstraňovali  nánosy z dna nádrže a sedimentačnej prednádrže  najmä v zadnej časti nádrže, t.j. od pláže po koniec vzdutia. Časť nánosov sa odstránila aj v okolí funkčného objektu. Počas prác bolo potrebné plochu nádrže odvodniť, čo sa zabezpečilo vyhĺbením odvodňovacích rýh a rebier. Predpokladané množstvo odstránených nánosov je cca 76 600 m3.  „Na funkčnom objekte v súčasnosti prebiehajú práce na oprave betónových konštrukcií bezpečnostného priepadu a manipulačnej veže, v rámci ktorých sa opravia a dotesnia praskliny, pracovné a dilatačné škáry. Okrem toho sa opravujú dilatačné škáry a betónové plochy aj v komunikačnej štôlni.  Zároveň sa začali práce na oprave kovových konštrukcií na funkčnom objekte,“ informoval námestník riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava Ladislav Tóth.

Na priehrade sa stále  pracuje na viacerých úsekoch. Na betónovom opevnení návodného svahu hrádze sa opravujú pracovné škáry a praskliny, nevyhovujúce opevnenie sa odstráni a nahradí sa novým betónovým opevnením.  V  roku 2016 sa robila sanácia vzdušného svahu hrádze vybudovaním stabilizačného prísypu. Oprava koruny hrádze sa  vykoná po ukončení prác na funkčnom objekte a betónovom opevnení návodného svahu hrádze.

Opravou drenážneho systému v roku 2016 sa riešilo zamokrenie na päte ľavého zaviazania hrádze svahovými vodami.  Vlani bol na manipulačnej veži vybudovaný oceľový prístrešok, ktorý zabráni zatekaniu dažďovej vody do objektu manipulačnej veže.

„V rámci plánovanej revízie sa vykonali a vykonávajú opatrenia, ktoré zlepšia technický stav objektov na ďalšie roky prevádzky vodnej stavby,“ zdôraznil Ladislav Tóth. Okrem nutných opráv sa na Kunovskej priehrade robia a budú robiť aj ďalšie veci, ktoré tento priestor zatraktívnia. Jedným z nich je vtáčí ostrov, ktorý sa nachádza v zadnej časti vodnej nádrže.

Ostrov je vybudovaný z častí nánosov, ktoré sa odstránili z dna nádrže. Povrch je opevnený kameňom. O zazelenanie sa postará príroda a bude slúžiť ako prirodzené prostredie  pre vtáky.

Vodná nádrž Kunov bola vybudovaná ako akumulačná nádrž priemyselnej vody pre Slovenský hodváb Senica. Do prevádzky bola uvedená v januári 1965. Postupne začala slúžiť aj ako rekreačná oblasť pre mesto Senica a okolie. Objem nádrže je približne 3 milióny m3 .

bar

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!