Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 05.12.2017 - 11:54  //  aktualizácia: 06.12.2017 - 15:01  //  zobrazené: 948

Naša Senica oslavuje 40 rokov

Mesačník Naša Senica oslavuje tento rok 40 rokov od prvého vydania. Noviny, ktoré  štyri desaťročia každý mesiac informujú o dianí v meste a spríjemňujú svojim verným čitateľom, ktorí každý mesiac netrpezlivo čakajú na nové číslo,  chvíle s novinami v ruke, si toto výročie pripomenuli v piatok 1. decembra slávnostným zasadnutím redakčnej rady.

V obradnej sieni Mestského úradu sa stretli členovia redakčnej rady, blízki spolupracovníci, dopisovatelia, predstavitelia kultúrneho, športového i hospodárskeho života mesta, ktorí s mestskými novinami spolupracovali počas uplynulých rokov a spolupracujú aj teraz.

Prvé číslo mesačníka vyšlo v septembri 1977. Malo 8 strán a od začiatku to bol mesačník. Z pôvodného periodika menšieho rozsahu so zameraním najmä na oznamy komunálneho charakteru, kultúrne a športové dianie, sa noviny postupne vyprofilovali na moderného informátora všestranného zamerania, ktorého redakciu po Zlatici Havlovej a krátkom pôsobení Márie Bezdekovej už 37 rokov úspešne vedie šéfredaktorka Viera Barošková.

Aj keď hlavným poslaním novín bolo a stále je informovanie, Naša Senica si dala aj iné poslanie – spájať, integrovať, združovať, tvoriť komunitu a  tento aspekt sa snažia tvorcovia novín budovať prostredníctvom rôznych stálych rubrík.  Noviny Naša Senica   boli vždy o meste, o Seničanoch a Seničania ich tvorili. Možno práve v tom je kľúč k tomu, že  po prerušení vydávania ich  v roku 1993 opäť   obnovili a prihovárajú sa ľuďom doteraz. A hoci doba pokročila a Našu Senicu si môžeme prečítať na internetovej stránke mesta, predsa len stále najviac „chutí“, keď môžeme noviny chytiť do ruky.

Na príprave vydania každého nového čísla tvorivo spolupracuje redakčná rada, ktorá sa snaží, aby boli noviny hutnejšie, príťažlivo, zaujímavo, pútavo spracované, stali sa platformou spolupráce, súdržnosti a budovania hrdosti na svoje mesto.  Aj preto boli počas slávnostného zasadnutia redakčnej rady do Pamätnej knihy mesta zapísaní jej súčasní členovia - Marek Grimm, Anna Maximová, Štefan Orth, Ján Peter,  Katarína Soukupová, Ivan Tobiáš a Katarína Vrlová. „Vďaka vám čitateľ nachádzal i nachádza v jednotlivých rubrikách Našej Senice prepojenie s aktuálnym životom  v našom meste, ktorý zmapovať by jeden človek sám nezvládol. Vaša aktívna práca pri tvorbe nového čísla posúva naše periodikum vždy vpred. Vážim si, že ste nikdy neskĺzli do vydania konfrontačných článkov, nedôstojných, neoverených faktov či názorov. Udržali ste ľudskú dôstojnosť a tým už 40 rokov i mimoriadne výstižné pomenovanie Naša Senica,“ prihovoril sa a poďakoval členom redakčnej rady primátor mesta Branislav Grimm.

Po členoch redakčnej rady sa do Pamätnej knihy zapísala aj duša novín, šéfredaktorka Mgr. Viera Barošková. Jej práca nie je len obsahovo noviny naplniť. Najviac drobnej, neviditeľnej a často nezáživnej práce jej začína po uzávierke čísla, kedy treba všetky príspevky zredigovať, odstrániť chyby, upraviť štylisticky i rozsahom, upraviť či vymyslieť titulok, postrehnúť, aby sa na jednej strane titulky nepodobali, správne priradiť fotografie, texty k fotografiám, odovzdať podklady do Tlačiarne Durlák, kde všetko znovu kontroluje a mnohokrát improvizuje, aby všetko do seba zapadlo ako má. „Najdôležitejšia a najzodpovednejšia osoba redakčnej rady. Osobnosť s výborným písaným prejavom, štylistikou, organizátorka, analytička, často improvizátorka, motivátorka v jednej osobe. Pod jej vedením nadobudol mesačník za tie roky výpovednú hodnotu podrobnej kroniky,“ vyzdvihol osobitne prácu šéfredaktorky primátor mesta, ktorý na záver oficiálnej časti zaželal mestským novinám: „Želám Našej Senici do ďalších rokov nech je naďalej životaschopnou, tvorivou, vynachádzavou, nech neutícha o ňu čitateľský záujem a nech je pre Seničanov naďalej tou „našou“ Senicou.

Po tejto oficiálnej časti slávnostného zasadnutia redakčnej rady sa potom v zasadacej miestnosti uskutočnila pracovná časť. Prítomní si zaspomínali na začiatky a vývoj novín, ale padli aj  návrhy, čo do novín doplniť, ako ich vylepšiť.  Tu si na osemdesiate roky minulého storočia zaspomínala aj vtedajšia riaditeľka Okresnej knižnice Elena Sochorová – Feldsamová a spolu s ňou i ďalší pamätníci, ktorí boli neodmysliteľnou súčasťou novín exprimátor Pavol Grimm, stredoškolský pedagóg a vtedajší vedúci rozhlasového krúžku Štefan Mocko, bývalý podpredseda MsNV Štefan Melega. Pripomenuli si tvorbu novín bez dnešnej modernej techniky, bez emailovej komunikácie,  mobilných telefónov a digitálnych fotoaparátov, na čítanie príspevkov z Našej Senice v miestnom rozhlase,  na ľudí, ktorí sa rôznym spôsobom zapísali do histórie mesta a tým aj na stránky našich mestských novín. Ako sa všetci zhodli, nie je veľa takých periodík, ktoré vychádzajú 4 desiatky rokov a sú u čitateľov  stále žiadané a životaschopné.

 

Pozrite si prvé číslo mesačníka Naša Senica z roku 1977:

 

Pár faktov a zaujímavostí o mesačníku Naša Senica:

 • Momentálne vychádza mesačník Naša Senica v náklade 4500 výtlačkov, ktorý je niekedy pre veľký záujem nepostačujúci.
 • Noviny sú bezplatné a Seničania ich nachádzajú na známych miestach – na mestskom úrade, v knižnici, v novinových stánkoch, školách,  v digitalizovanej podobe i na web stránke mesta. 
 • Mesačník najdlhšie tlačí  a graficky upravuje tlačiareň Durlák. 
 • Za 4 desaťročia vyšla Naša Senica na  8-9 tisíc  stránkach. 
 • Prvé číslo vyšlo v septembri 1977 ako mesačník v čierno-bielej verzii, so starým erbom, v rozsahu 8 strán.
 • 1979 – použité farebné obrázky.
 • 1980 – pribudli farebné titulky na prvej strane a farebné fotografie na poslednej strane.
 • 1987 – súčasťou hlavičky sa stal   nový erb mesta Senica.
 • 1991 – od č. 4 prerušené vydávanie Našej Senice.
 • 1993 – po obnovenej registrácii začala vychádzať ako dvojmesačník.
 • 1996 – opäť vychádza ako mesačník. Súčasťou hlavičky bolo celý rok aj logo k 600. Výročiu udelenia mestských výsad Senici.
 • 1999 – od čísla 5 vychádza v celofarebnej úprave.
 • 2000 – vychádza v náklade 3000 ks.
 • 2002 – zvýšenie nákladu na 4500 ks.
 • 2002 – archív na web stránke mesta.
 • 2005 – začali vychádzať Študentské listy ako príloha. Pre záujem čitateľov  náklad zvýšený zo 4500 na 5500 výtlačkov.
 • 2006 – hlavička po celý rok upozorňovala na 750. výročie prvej písomnej zmienky o Senici. Číslo 6 vyšlo aj s prílohou o oslavách na 32 stranách.
 •   Práve v roku 2006 vyšli noviny v najvyššom náklade, a to  pri príležitosti komunálnych volieb v počte 7450 výtlačkov, doručené do každej domácnosti.  

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!