Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  INFORMÁCIE
publikované: 09.05.2017 - 22:18  //  aktualizácia: 23.05.2017 - 10:29  //  zobrazené: 753

Správa nájomných bytov

Mesto Senica vlastnilo k 31.08.2014 celkom 569 nájomných bytov a 53 izieb v ubytovni na ul. Hurbanova 1378. Z finančných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a za finančnej spoluúčasti mesta Senica bolo postavených celkom 434 bytov. Prideľovanie týchto bytov musí prebiehať v súlade so zákonom č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý tiež určuje, že tieto byty musia mať nájomný charakter najmenej 30 rokov.

 

Stav bytov k 01. 04. 2017 = 562

 

Bytový dom

Počet bytov

J. Kráľa 734

24

Hurbanova 1378

1

Hurbanova 1379

69

Štefánikova 1441

12

Štefánikova 1559

32

Kolónia 556

61

Sotinská 1590

60

Jána Bežu 2678

45

Sv. Cyrila a Metoda 2870

46

Sv. Cyrila a Metoda 2871

46

Sv. Cyrila a Metoda 2872

48

Sv. Cyrila a Metoda 2873

48

Sv. Gorazda 3002

48

ostatné

22

Spolu

562

 

Aktuálny stav voľných bytov (k 01.4.2017): 2

 

Počet evidovaných žiadostí o pridelenie bytu (k 01.4.2017), ktoré spĺňajú podmienky na pridelenie:

1-izbového bytu – 9

2-izbového bytu – 6

 

Počet žiadostí o pridelenie bytu (k 01.4.2017), ktoré nespĺňajú kritéria na pridelenie bytu (chýbajúce potvrdenia o príjme, evidované dlhy voči mestu, vlastníctvo nehnuteľnosti a pod.)

1-izbového bytu – 26

2-izbového bytu – 14


FINANČNÁ ZÁBEZPEKA


Pred prevzatím mestského nájomného bytu musí žiadateľ vložiť na účet finančnú zábezpeku. Jej výšku určuje VZN č. 9 Zásady prideľovania bytov v meste Senica. V zásade platí, čím je novší a väčší byt, tým je vyššia finančná zábezpeka.
Počas celej doby trvania nájomného vzťahu je na účte mesta (nesmie sa použiť na dočasné preklenutie platobnej neschopnosti nájomcu). Po vrátení bytu vlastníkovi slúži na prípadné splatenie dlhu, resp. časti dlhu alebo na preplatenie nákladov vynaložených na vrátenie bytu do pôvodného stavu. V prípade, ak nájomca byt odovzdá bez dlhu a nepoškodený, vráti sa mu finančná zábezpeka v plnej výške.

Bytový dom

garsónka

1-izbový

2-izbový

J. Kráľa 734

57,34 €

-

105,08 €

Hurbanova 1379

69,32 €

82,28 €

138,54 €

Štefánikova 1559

-

220,17

292,06 €

Kolónia 556

330,44 €

-

521,12 €

Sotinská 1590

-

512,40 €

-

Jána Bežu 2678

-

651,98 €

962,00 €

Sv. Cyrila a Metoda 2870, 2871

-

573,63 €

832,83 €

Sv. Cyrila a Metoda 2872, 2873

-

480,21 €

841,37 €

Sv. Gorazda 3002

-

482,91 €

846,11 €Prehľad priemernej výšky finančnej zábezpeky v jednotlivých bytových domoch podľa izbovosti bytu (platné od 1.1. 2013)


VÝSTAVBA V ROKOCH 2007-2011

Mesto Senica k 1.1. 2007 vlastnilo 294 bytov. Za posledných päť rokov, na slovenské pomery neobvyklou intenzívnou výstavbou, počet mestských nájomných bytov zdvojnásobilo, keď k 31.12.2011 bolo už vo vlastníctve mesta 587 bytov.

V novembri roku 2007 vyrástol v mestskej časti Sotiná za poliklinikou prvý nájomný bytový dom. Nachádza sa v ňom 60 jednoizbových bytov s podlahovou plochou 35 m2.

V roku 2010 pribudlo do bytového fondu mesta ďalších 137 nájomných bytov. V júni sa odovzdalo do užívania 92 nájomných bytov v dvoch bytových domoch č. 2870 a č. 2871 na ul. Sv. Cyrila a Metoda. V každom z nich sa nachádza 12 jednoizbových bytov s priemernou podlahovou plochou 36 m2 (z toho 1 je bezbariérový) a 34 dvojizbových bytov s priemernou podlahovou plochou 53 m2. V júli sa odovzdalo do užívania 45 nájomných bytov v bytovom dome č. 2678 na ul. Jána Bežu, v ktorom sa nachádza 33 jednoizbových bytov s podlahovou plochou od 34,78 m2 do 48,06 m2 a 12 dvojizbových bytov s podlahovou plochou od 51,78 m2 do 74,51 m2.

V roku 2011 bola ukončená výstavba posledných troch nájomných bytových domov. V júni. sa odovzdalo do užívania 96 bytov v dvoch bytových domoch č. 2872 a č. 2873 na ul. sv. Cyrila a Metoda a v decembri sa odovzdalo 48 bytov v dome na ul. sv. Gorazda 3002. V každom z týchto domov sa nachádzajú 4 jednoizbové byty s priemernou podlahovou plochou 32 m2 (z toho 2 sú bezbariérové) a 44 dvojizbových bytov s  podlahovou plochou od 44,26 m2 do 65,62 m2 (z toho 8 je bezbariérových).

Rok

Odpredané byty*

Postavené byty

Počet bytov spolu **

2007

17

60

342

2008

11

0

331

2009

5

0

326

2010

12

137

449

2011

3

144

587

Spolu

48

341

 

* - v tzv. zmiešaných bytových domoch, kde prevažná časť bytov je v osobnom vlastníctve, a súčasní nájomcovia majú možnosť si tieto byty od mesta odkúpiť

** - stav k 31.12. príslušného roku

Mesto výstavbu ďalších nájomných bytov v najbližších rokoch neplánuje.


 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!