Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÝ ÚRAD
publikované: 08.06.2017 - 11:07  //  aktualizácia: 20.10.2017 - 13:59  //  zobrazené: 222

Žiadosti a tlačivá

Spoločný obecný úrad (Stavebný úrad)

 

Oddelenie výstavby, životného prostredia, dopravy a regionálneho rozvoja:

 • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu.DOC, Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na budovu.PDF
 • Žiadosť o zrušenie – zmenu súpisného a orientačného čísla na budovu.DOC, Žiadosť o zrušenie – zmenu súpisného a orientačného čísla na budovu.PDF
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia.DOC,  Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečisťovania ovzdušia.PDF
 • Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta – nová.DOC, Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta – nová.PDF
 • Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta – opakovaná.DOC, Žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta – opakovaná.PDF
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.DOC, Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.PDF
 • Žiadosť o stavebné povolenie – dopravné stavby.DOC, Žiadosť o stavebné povolenie – dopravné stavby.PDF
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – dopravné stavby.DOC, Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – dopravné stavby.PDF
 • Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav a udržiavacích prác.DOC, Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav a udržiavacích prác.PDF
 • Oznámenie - daň za verejné priestranstvo na postavenie stavebného zariadenia.DOC, Oznámenie - daň za verejné priestranstvo na postavenie stavebného zariadenia.PDF
 • Rozkopávka - písomný záväzok.DOC, Rozkopávka - písomný záväzok.PDF
 • Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie.DOC, Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie.PDF
 • Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – akcia.DOC, Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – akcia.PDF
 • Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.DOC, Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie.PDF
 • Žiadosť o povolenie pripojenia prístupovej komunikácie na pozemnú komunikáciu.DOC, Žiadosť o povolenie pripojenia prístupovej komunikácie na pozemnú komunikáciu.PDF
 • Žiadosť o určenie podmienok na uvedenie rozkopávky MK do pôvodného stavu.DOC, Žiadosť o určenie podmienok na uvedenie rozkopávky MK do pôvodného stavu.PDF
 • Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.DOC, Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení.PDF
 • Žiadosť o uzávierku pozemnej komunikácie.DOC, Žiadosť o uzávierku pozemnej komunikácie.PDF

 

Oddelenie správy majetku

 • Oznámenie (zmena) prevádzkového času – FO.DOC, Oznámenie (zmena) prevádzkového času – FO.PDF
 • Oznámenie (zmena) prevádzkového času – PO.DOC, Oznámenie (zmena) prevádzkového času – PO.PDF
 • Oznámenie o zrušení prevádzkarne – FO.DOC, Oznámenie o zrušení prevádzkarne – FO.PDF
 • Oznámenie o zrušení prevádzkarne – PO.DOC, Oznámenie o zrušení prevádzkarne – PO.PDF
 • Žiadosť o nájom nehnuteľného majetku – pozemku – FO.DOC, Žiadosť o nájom nehnuteľného majetku – pozemku – FO.PDF
 • Žiadosť o nájom nehnuteľného majetku – pozemku – FOP.DOC, Žiadosť o nájom nehnuteľného majetku – pozemku – FOP.PDF
 • Žiadosť o nájom nehnuteľného majetku – pozemku – PO.DOC, Žiadosť o nájom nehnuteľného majetku – pozemku – PO.PDF
 • Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku – FO.DOC, Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku – FO.PDF
 • Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku – FOP.DOC, Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku – FOP. PDF
 • Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku – PO.DOC, Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku – PO.PDF
 • Žiadosť o pridelenie miesta na senickom jarmoku.DOC, Žiadosť o pridelenie miesta na senickom jarmoku.PDF
 • Zmluva o nájme hrobového miesta + cenník.DOC, Zmluva o nájme hrobového miesta + cenník.PDF

 

Oddelenie sociálnych vecí, školstva, kultúry a športu 

 • Ohlasovacia povinnosť.DOC, Ohlasovacia povinnosť.PDF
 • Oznamovacia povinnosť.DOC, Oznamovacia povinnosť.PDF
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie.DOC, Žiadosť o poskytnutie dotácie.PDF
 • Tabuľka - vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie.DOC, Tabuľka - vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie.PDF
 • Tabuľka - zúčtovanie poskytnutej dotácie.DOC, Tabuľka - zúčtovanie poskytnutej dotácie.PDF
 • Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.DOC, Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.PDF
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu+lekársky nález.DOC, Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu+lekársky nález.PDF
 • Žiadosť o zabezpečenie stravovania v jedálni a príspevok na stravu podľa VZN č. 41.DOC, Žiadosť o zabezpečenie stravovania v jedálni a príspevok na stravu podľa VZN č. 41.PDF
 • Žiadosť o pridelenie bytu.DOC, Žiadosť o pridelenie bytu.PDF
 • Oznámenie o zmene poctu osôb užívajúcich byt.DOC, Oznámenie o zmene poctu osôb užívajúcich byt.PDF

 

Oddelenie organizačné a vnútornej správy

 • Návrh na zrušenie trvalého pobytu.DOC, Návrh na zrušenie trvalého pobytu.PDF

 

PRÍLOHY

ohlasovacia povinnosť

(pdf - 70.13 kB)
oznamovacia povinnosť

(pdf - 64.57 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!