Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 12.10.2017 - 15:11  //  aktualizácia: 12.10.2017 - 15:12  //  zobrazené: 176

Zimné vykurovacie obdobie

 

   Zimné vykurovacie obdobie patrí do obdobia, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov veľmi vysoké, preto je potrebné, aby každý z nás, ktorí prichádzame do kontaktu s vykurovacími zariadeniami im venovali zvýšenú pozornosť. Špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky. Zdôrazňujeme to každoročne prostredníctvom médií pretože príčiny požiarov v tomto období sa každoročne opakujú. Najčastejšie zistené nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach, do horľavých nádob a pod.

 

Mesto SENICA bude v období od októbra 2017 do konca marca 2018 vykonávať prostredníctvom členov Dobrovoľného hasičského zboru Senica preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z.. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Členovia kontrolných skupín sa pred vstupom do objektu preukážu preukazom preventivára a občianskym preukazom. Sú povinní zachovať mlčanlivosť /§ 70 citovaného zákona/.

 

Členovia kontrolných skupín sa budú v rodinných domoch zameriavať na:

- povalové priestory, strechy, komíny, pivnice, garáže a budú požadovať predloženie dokumentácie o kontrole komína, plynového zariadenia.

 

Poskytujeme Vám informácie, resp. rady na ktoré by ste počas zimného vykurovacieho obdobia nemali zabúdať:

 

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej, či denaturovaný lieh,

- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece, boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,

- v zimnom období vytvárajú nebezpečenstvo najmä na dedinách drevené udiarne, preto majitelia udiarní venujte údeniu potrebnú pozornosť,

- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenia vyžadujú trvalý dozor ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

-majitelia, fyzické osoby nesmú fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladať oheň, kde sa môže rozšíriť, poškodzovať a zneužívať prostriedky požiarnej ochrany, vyvolávať bezdôvodný požiarny poplach,

- majitelia rodinných domov - zabezpečte si pravidelné čistenie a kontrolu komínov a plynových kotlov.

Toto obdobie sa netýka iba osôb žijúcich v rodinných domov, ale i majiteľov a užívateľov bytov. Tiež by mali byť opatrný a to nielen počas zimného vykurovacieho obdobia.  

 

- najčastejšími miestami vzniku požiaru v bytových domoch sú kuchyne, kde najviac požiarov vzniká pri nesprávnej obsluhe technických zariadení a nepozornosťou pri príprave jedál,

- preto nikdy nenechávajte bez dozoru jedlo v zapnutej elektrickej či plynovej rúre alebo na sporáku,

- častými príčinami vzniku požiarov v bytových domoch je nedbalosť a neopatrnosť pri fajčení, pri ponechaní detí bez dozoru a technické nedostatky,

- v komunikačných priestoroch (chodby, schodištia atď. ) neodkladajte nábytok, časopisy a iný horľavý materiál, zatarasujete tým únikové cesty obyvateľom domu v prípade vzniku požiaru, hasičom znemožňujete záchranu ľudských životov a sťažujete im likvidáciu požiaru,

- v pivničných priestoroch najčastejšie zapríčiňujú požiar deti a neopatrní fajčiari, pričom najčastejšie horia látky na báze papiera, ktoré nájomníci bytov v pivničných priestoroch skladujú. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že užívatelia bytov skladovaním horľavých materiálov (papier, staré textílie, farby, riedidlá, laky a pod.) zvyšujú požiarne zaťaženie v týchto priestoroch, v dôsledku čoho dochádza k rýchlemu šíreniu sa požiaru. Požiarne nebezpečenstvo sa v pivničných priestoroch zvyšuje aj v dôsledku drevených konštrukčných prvkov, ktoré oddeľujú od seba jednotlivé pivničné priestory.

 

Človek môže svojim konaním buď zabrániť vzniku požiaru alebo pomôcť k jeho vzniku. 

Dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti sa vždy vypláca, pretože požiar si majiteľa nevyberá. Zamyslite sa nad zásadami požiarnej bezpečnosti a využite túto možnosť, aby ste prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

 

 

 

Mgr. Lenka Pukančíková

technik PO MsÚ

  

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!