Dnes je

mestoinstituciepodnikaniekulturacestovny

Mesto Senica na facebooku

Mestské zastupiteľstvo
Plán zasadnutí MsR a MsZ Tlačiť E-mail
Sobota, 31 December 2016 00:00

Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2017

MsR                                 MsZ

16.02. 2017                     28.02.2017 - utorok

20.04.2017                      04.05.2017

15.06.2017                      29.06.2017

07.09.2017                      21.09.2017

02.11.2017                      14.11.2017- utorok

05.12.2017-utorok           14.12.2017

 

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Zmena termínov zasadnutí MsR a MsZ  je z organizačných a operatívnych dôvodov možná!


16. februára 2017

-     Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových organizácií na rok 2017

-     Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016

-     Správa o činnosti MsHZ pri MsZ v Senici a DHZ v Senici za rok 2016

-     Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2016 a zámery organizácie

-     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za IV. štvrťrok 2016

-     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016

 

20. apríla 2017

-     Prehľad  plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2016

-     Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta

-     Inventarizácia majetku k 31.12.2016

-     Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku mesta

-     Určenie platu primátora na rok 2017

-     Schvaľovanie žiadostí  o dotácie z Fondu PRO Senica

 

15. júna 2017

-     Správa o stave nezamestnanosti

-     MSPS, spol. s r.o. -  výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery spoločnosti

-     Poliklinika Senica, n.o. - výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery n.o.

-     RSMS, spol. s r.o.  –  výsledok hospodárenia za rok 2016 a  príprava na letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti

-     VZN č. 21 – Štatút rekreačnej oblasti Kunov  - zmena VZN

-     VZN č. 1 – Zásady hospodárenia s obecným majetkom – zmena VZN

-     Technické služby a.s. -  správa o činnosti za rok  2016 a zámery spoločnosti

-     Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2016

-     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za I. štvrťrok 2017

 

7. septembra 2017

-     Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2017

-     Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie

-     Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2016

-     Informatívna správa o  statickej doprave , budovaní nových parkovísk a MHD na území mesta

-     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za II. štvrťrok 2017

 

2. novembra 2017

-     Opatrenia mesta  na zabezpečenie zimného vykurovacieho obdobia – MsHZ

-     Informatívna správa o výchovno - vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach

škôl a školských  zariadení na území mesta Senica za školský rok 2016-2017

-     VZN č. 53 o miestnych daniach  na rok 2018

-     VZN č. 3a – miestny poplatok za  komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2018

-     Správa o činnosti hlavnej kontrolórky  za III. štvrťrok 2017

 

5. decembra 2017 – utorok

-      Návrh rozpočtu  mesta a organizácií v jeho riadení na roky    2018, 2019 a 2020

-      Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2018, plán činnosti HK na I. polrok   2018

 


Mestské zastupiteľstvo:

Predmetom rokovania budú materiály prerokované v MsR a ďalšie, ktoré k prerokovaniu pripraví a odporučí MsR a primátor

  

 
Mestské zastupiteľstvo Tlačiť E-mail
Štvrtok, 10 Január 2008 12:23

 


    
Slovak Chinese (Simplified) English French German Hungarian Polish Russian Spanish
Aktuality


ikonka_volby_2017kniha_zahoria_2016
ikona_UP


ikona_parking2

kalendar_podujati02

STD_2017

Hecnisa

VisnovySad_plagat_zrus

nabor_karate

msks_kurzy_2017_3druhy

cvc_kruzky

cardasova_princezna

veltrh_zdravia

gulas_majster_kunov_2017

zahorie-hra-golf-citilight-2nasa_f.jpg
msks_ikona.jpg rsms_f.jpg INFOSEN - turistická informačná kancelária tvsen_f.jpg
ed_f.jpg pz_f.jpg serra_f.jpg ts_f.jpg cerberus_f.jpg
zodpovedne_f.jpg ovce_f.jpg TvRegion.jpg zoznam_realit_m mps

 


Mapa stránok   |    |   ©  Mesto Senica - oficiálne stránky mesta. Vyrobil CBsoft, s.r.o.  design RECO, s.r.o. |   Powered by Joomla!