Dnes je

mestoinstituciepodnikaniekulturacestovny

Mesto Senica na facebooku

MsÚ
Rozhodnutie OÚ Senica o strategickom dokumente "Územný plán mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 01/2017" Tlačiť E-mail
Štvrtok, 21 September 2017 10:15

Mesto Senica, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez zbytočného odkladu informuje verejnosť, fyzické a právnické osoby o rozhodnutí:

Čítať celý článok...
 
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov Tlačiť E-mail
Utorok, 19 September 2017 13:37

logo_napis_vedla_mMesto Senica, zastúpené primátorom Mgr. Branislavom Grimmom, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

Žiadateľ: Materská škola, Vajanského 27/4, Senica

Čítať celý článok...
 
Informácia o uzávierke ciest v meste Senica Tlačiť E-mail
Streda, 13 September 2017 06:49

uzavierkaVodiči pozor! Z dôvodu odstraňovania železničných priecestí bude od dnes na základe povolenia Okresného úradu Senica, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií uzavretá cesta III/1157 Čáčov spojovacia. Táto cesta bude uzavretá od 13. 9. 2017 do 16. 9. 2017 do 17.00 h v mieste priecestia železničnej vlečky. Od zajtra, t. j.  od  14. 9. 2017 (od 7.00 h) do 19. 9. 2017 (do 17.00 h) bude uzavretá cesta II/500 (pri MAHLE Behr) v mieste priecestia železničnej vlečky. Obchádzková trasa bude vyznačená prenosnými dopravnými značkami a je vedená po miestnych komunikáciách Železničná ul. a Tehelná ul.

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov Tlačiť E-mail
Streda, 13 September 2017 06:35
 Verejná vyhláška č. 11/2017 - Oznámenie o ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného §15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ďalší postup podľa novely zákona č. 153/2017 Z. z.

 
Pozvánka na 18. riadne zasadnutie MsZ Tlačiť E-mail
Pondelok, 11 September 2017 09:11

logo_napis_vedla_mNa základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 18. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční vo štvrtok  21. septembra 2017 o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke  MsÚ v Senici (prízemie) s nasledujúcim programom.

Čítať celý článok...
 
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Tlačiť E-mail
Utorok, 05 September 2017 08:05
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Senici , Priemyselná 282/22, 905 01 Senica, v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
O D V O L Á V A   ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Senica dňom 04. 09. 2017 od 08:00 hod.  Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedené vo vyhlásení zo dňa 20.06. 2017.

 
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a správa o hodnotení pre činnosť „Dostavba chovu o, farma Senica" Tlačiť E-mail
Pondelok, 28 August 2017 00:00

logo_napis_vedla_mMesto Senica, ako dotknutá obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného prostredia SR dňa 25.8.2017 doručilo Mestu Senica na zverejnenie všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie a správu o hodnotení pre činnosť „Dostavba chovu o, farma Senica,“ ktorého navrhovateľom je Agrovýkrm a.s., Jablonická cesta 2686/2, Senica.

Čítať celý článok...
 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Tlačiť E-mail
Pondelok, 07 August 2017 00:00
         Kúpna zmluva - chata s. č. 554

       Kúpna zmluva - chata s. č. 555


       Kúpna zmluva - chata s. č. 619

 
Varovanie pred zakladaním ohňov v prírode, požiare, žatva, leto a prázdniny! Tlačiť E-mail
Utorok, 01 August 2017 11:45
01Pri dlhotrvajúcom horúcom počasí narastá nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí. V lete láka najmä možnosť niečo si ugrilovať v prírode. Aj z malého ohňa však môže vzniknúť rozsiahli požiar. Je dôležité rešpektovať a brať na vedomie zákazy a odporúčania, ktoré v horúcom období platia v lesoch, na lúkach a iných trávnatých a prírodných plochách. Rovnako je nesmierne dôležité vedieť, že Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Senici vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, pričom v súvislosti s týmto vyhlásením sa zakazuje najmä:

Čítať celý článok...
 
Písomné stanovisko obstarávateľa strategického dokumentu - "Územný plán mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 01/2017" Tlačiť E-mail
Pondelok, 24 Júl 2017 11:46

Písomné stanovisko obstarávateľa strategického dokumentu - "Územný plán mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 01/2017"

 

Obstarávateľ strategického dokumentu - Mesto Senica, zastúpené primátorom mesta Mgr. Branislavom Grimmom, v zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. Vám týmto oznamuje, že nežiada posudzovať strategický dokument - "Územný plán mesta Senica - Zmeny a doplnky č. 01/2017" podľa zákona č. 24/2006 Z. z., a to najmä z dôvodu, že nové zámery nemajú zásadný vplyv na územie mesta, funkčnej aj priestorovo nadväzujú na urbanistickú koncepciu schváleného ÚPN mesta Senica v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Mgr. Branislav Grimm

primátor mesta

informacia o oznameni.pdf 
oznamenie o strategickom dokumente.pdf 
pisomne stanovisko obstaravatela strategickeho dokumentu.pdf 
priloha 1 list ou senica c.ou_se_oszp_2017.009130.02.pdf 

 
Pozvánka na 2. mimoriadne zasadnutie MsZ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 20 Júl 2017 08:11
logo_napis_vedla_mNa základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 2. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27. júla 2017 o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke MsÚ v Senici (prízemie) s nasledujúcim programom.

Čítať celý článok...
 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 1 z 11
    
Slovak Chinese (Simplified) English French German Hungarian Polish Russian Spanish
Aktuality


ikonka_volby_2017kniha_zahoria_2016
ikona_UP


ikona_parking2

kalendar_podujati02

STD_2017

Hecnisa

VisnovySad_plagat_zrus

nabor_karate

msks_kurzy_2017_3druhy

cvc_kruzky

cardasova_princezna

veltrh_zdravia

gulas_majster_kunov_2017

zahorie-hra-golf-citilight-2nasa_f.jpg
msks_ikona.jpg rsms_f.jpg INFOSEN - turistická informačná kancelária tvsen_f.jpg
ed_f.jpg pz_f.jpg serra_f.jpg ts_f.jpg cerberus_f.jpg
zodpovedne_f.jpg ovce_f.jpg TvRegion.jpg zoznam_realit_m mps

 


Mapa stránok   |    |   ©  Mesto Senica - oficiálne stránky mesta. Vyrobil CBsoft, s.r.o.  design RECO, s.r.o. |   Powered by Joomla!